قابل توجه فرهنگیان ارجمند 

اطلاعیه مهم 

آغاز ثبت نام دوره جامع مهارت های هفتگانه ICDL 

130 ساعت ضمن خدمت  ویژه فرهنگیان

 از تاریخ 98/12/27  تا  تاریخ 15/ 01 / 99

 در سامانه موسسه مدبران عصر فرا اندیشه 

توجه : تاریخ شروع تا پایان آزمون دوره :ازتاریخ 16تا 22فروردین ساعت 9تا 24
  زمان آزمون جبرانی  هفت مهارت    :   23 فروردین ساعت 9 تا 24


قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  (دوره ویژه فروردین 99

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 12/27  / 98 تا تاریخ  15/ 01 /99 
 نسبت به ثبت نام دردوره مهارت اول (مفاهیم پایه فناوری اطلاعات)اقدام نمایند 
 توجه: زمان آزمون اصلی مهارت اول (مفاهیم پایه ) :16 فروردین ساعت 9 تا 24
 زمان آزمون جبرانی : 23 فروردین ساعت 9 تا 24


قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  (دوره ویژه فروردین 99

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 12/27  / 98 تا تاریخ 15 / 01 / 99  نسبت 

به ثبت نام در دوره تک مهارت دوم  ( ویندوز  ) اقدام نمایند 

توجه : زمان آزمون اصلی مهارت ویندوز : 17فروردین ساعت 9 تا 24
  زمان آزمون جبرانی  مهارت ویندوز   : 23 فروردین ساعت 9 تا 24قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  (دوره ویژه فروردین 99

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 12/27  / 98 تا تاریخ 15/ 01 / 99  نسبت 

به ثبت نام در دوره تک مهارت سوم  ( WORD  ) اقدام نمایند 

توجه : زمان آزمون اصلی مهارت سوم ( ورد )  : 18فروردین ساعت 9 تا 24
  زمان آزمون جبرانی  مهارت سوم ( ورد )   : 23 فروردین ساعت 9 تا 24


قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  (دوره ویژه فروردین 99

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 27 / 12 / 98  تا تاریخ  15 / 01 / 99  نسبت 

به ثبت نام در دوره تک مهارت چهارم   ( اکسل  ) اقدام نمایند 

توجه : زمان آزمون اصلی مهارتچهارم ( اکسل)  : 19 فروردین ساعت 9 تا 24
  زمان آزمون جبرانی  مهارت چهارم ( اکسل )  : 23 فروردین ساعت 9 تا 24


قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL (دوره ویژه فروردین 99

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 27 / 12 / 98 تا تاریخ  15/ 01 / 99  نسبت 

به ثبت نام در دوره تک مهارت پنجم  ( اکسس ) اقدام نمایند 

 توجه : زمان آزمون اصلی مهارت پنجم ( اکسس ) : 20فروردین ساعت 9 تا 24
  زمان آزمون جبرانی  مهارت پنجم ( اکسس )   :   23 فروردین ساعت 9 تا 24قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره جدید تک مهارت ICDL  (دوره ویژه فروردین 99

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 12/27 / 98 تا تاریخ 15 / 01 / 99  نسبت 

به ثبت نام در دوره تک مهارت ششم  ( پاورپونت ) اقدام نمایند 

توجه : زمان آزمون اصلی مهارت ششم ( پاورپونت ) :21فروردین ساعت 9 تا 24
  زمان آزمون جبرانی  مهارت ششم (پاورپونت ) : 23 فروردین ساعت 9 تا 24قابل توجه فرهنگیان محترم 

آغاز ثبت نام دوره های تک مهارت ICDL 

همکاران ارجمند می توانند از تاریخ 12/27 / 98 تا تاریخ 15/ 01 / 99  نسبت 

به ثبت نام در دوره تک مهارت هفتم ( اینترنت ) اقدام نمایند 

توجه : زمان آزمون اصلی مهارت هفتم ( اینترنت ) :22فروردین ساعت 9 تا 24
  زمان آزمون جبرانی  مهارت هفتم (  اینترنت ) : 23 فروردین ساعت 9 تا 24