خبرهای سایت

جدول زمان بندی دوره مهارت های هفتگانه ICDL

 
عکس مدیر کاربر
جدول زمان بندی دوره مهارت های هفتگانه ICDL
از مدیر کاربر در چهارشنبه، 19 فوریه 2020، 1:56
 

جدول زمان بندی دوره اسفند ماه مهارت های هفتگانه ICDL