خبرهای سایت

جدول زمان بندی دوره مهارت های هفتگانه ICDL

 
عکس مدیر کاربر
جدول زمان بندی دوره مهارت های هفتگانه ICDL
از مدیر کاربر در یکشنبه، 22 مارس 2020، 12:38
 

جدول زمان بندی دوره مهارت های هفتگانه ICDL (دوره فروردین 99)