مهارت هفتم - اینترنت

مهارت هفتم - اینترنت

آغاز ثبت نام دوره  تک مهارت اینترنت

 دوره الزامی ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی )