ارزشیابی کیفی - توصیفی

ارزشیابی کیفی - توصیفی

آغاز ثبت نام دوره ارزشیابی کیفی - توصیفی (۲۰ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۰۷۱۵ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۲۰۰۰۰ تومان )

 اهداف دوره : فراگیر بتواند تعریف واهمیت ارزشیابی كیفی -توصیفی راشرح دهد

ویژگی های ارزشیابی توصیفی -كیفی رابیان نماید