مهارت پنجم - ACCESS

مهارت پنجم - ACCESS

آغاز ثبت نام دوره تک مهارتACCESS

 دوره الزامی ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
و نیروهای جدیدالاستخدام( با ارائه گواهینامه رسمی ) (به صورت آموزش مجازی برخط )