مهارت چهارم - EXCEL

مهارت چهارم - EXCEL

آغاز ثبت نام دوره تک مهارتEXCEL

 دوره الزامی ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
و نیروهای جدیدالاستخدام( با ارائه گواهینامه رسمی ) (به صورت آموزش مجازی برخط )