مهارت دوم - windows

مهارت دوم - windows

آغاز ثبت نام دوره تک مهارتWINDOWS

 دوره الزامی ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی

و نیروهای جدیدالاستخدام( با ارائه گواهینامه رسمی ) (به صورت آموزش مجازی برخط )