مهارت هفتم ICDL ( اینترنت)

مهارت هفتم ICDL ( اینترنت)

آغاز ثبت نام دوره  تک مهارت اینترنت

 دوره الزامی ویژه  دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی 
و نیروهای جدیدالاستخدام ( با ارائه گواهینامه رسمی ) (به صورت آموزش مجازی برخط )