مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

آغاز ثبت نام دوره تک مهارت مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

 دوره الزامی ویژه دانشجو معلمان ، نیروهای حق التدریس ، قراردادی
و نیروهای جدیدالاستخدام( با ارائه گواهینامه رسمی ) (به صورت آموزش مجازی برخط )