انگیزش تحصیلی و مطالعه

انگیزش تحصیلی و مطالعه

آغاز ثبت نام دوره انگیزش تحصیلی و مطالعه (۱۲ساعت)

کد دوره : ۹۱۴۰۰۴۶۰(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۱۸۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوزه : 

  آشنایی با مفهوم، اهداف و اهمیت مطالعه - تاثیر مطالعه در توسعه ی یادگیری

 شناسایی شیوه ها و شرایط مطالعه - آشنایی با انگیزش و مفاهیم مربوط به انگیزش تحصیلی

 روشها و عوامل موثر در ایجاد انگیزه تحصیلی دانش آموزان