سند تحول بنیادین

سند تحول بنیادین

آغاز ثبت نام دوره سند تحول بنیادین (۱۶ساعت)

کد دوره : ۹۱۴۰۲۰۹۵(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان )(به صورت آموزش مجازی برخط )
 اهداف دوره : مبانی نظری سند تحول بنیادین اموزش و پرورش، فلسفه تربیت 
رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت،
 آشنایی با زیرنظام های سند تحول، مدرسه صالح، معلم صالح، متن سند تحول
 شامل مباحثی مانندچشم انداز، مدرسه درچشم انداز ۱۴۰۴، راهبردکلی و اهداف
 عملیاتی سند تحول بنیادین