افت تحصیلی دانش آموزان و شیوه پیشگیری از آن

افت تحصیلی دانش آموزان و شیوه پیشگیری از آن

آغاز ثبت نام دوره افت تحصیلی و پیشگیری از آن (۲۰ساعت)

کد دوره : ۹۱۴۰۰۴۵۹(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

(هزینه دوره : ۳۰۰۰۰تومان )  (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره :

 آشنایی با مفهوم و اهداف بررسی افت تحصیلی - شناسایی عوامل موثر در افت تحصیلی

 آشنایی با نظریه هاي افت تحصیلی - بکارگیري راه هاي مقابله و کاهش افت تحصیلی