دوره آموزش الکترونیکی e-learning

دوره آموزش الکترونیکی e-learning

 آغاز ثبت نام دوره آموزش الکترونیکی-elearning(۲۴ ساعت)

  با کد دوره : ۹۱۴۰۰۸۱۰(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (هزینه دوره : ۳۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره :  آشنایی با مفهوم آموزش الکترونیکی - آشنایی با سیستم های آموزش الکترونیکی

 شناسایی روش های آموزش الکترونیکی - زیرساخت های آموزش الکترونیکی

 آشنایی ویژگیهای آموزش الکترونیکی - مزایا و معایب آموزش الکترونیکی

 مقایسه آموزش سنتی و آموزش الکترونیکی- بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در چند کشور جهان