راه اندازی کسب و کار نوآورانه - استارتاپ

راه اندازی کسب و کار نوآورانه - استارتاپ

آغاز ثبت نام دوره راه اندازی کسب و کار نوآورانه(استارتاپ )

۲۴ ساعت ضمن خدمت (کد دوره ۹۹۵۰۶۷۲۸ )
(با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
( هزینه دوره : ۳۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )
اهداف دوره : این دوره می تواند مرجعی خوب برای یاد گیری فنون راه اندازی کسب و کارهای
نوین باشد.ما دراین دوره سعی می کنیم مفاهیم کسب وکار های نوپای نوآورانه،
ایده پردازی،مدیریت کسب و کار، کسب و کار های مبتنی بر IT و تکنولوژی های
 روزتجارت الکترونیک، نمونه های اولیه از ایده یا محصول و... را معرفی کرده
و به بررسی آن ها بپردازیم.