تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوای الکترونیکی

  آغاز ثبت نام دوره تولید محتوای الکترونیکی ( ۴۸ساعت )

   کد دوره ۹۲۰۰۲۴۱۴ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۷۲۰۰۰تومان )  (به صورت آموزش مجازی برخط )
  اهداف دوره :   این دوره شامل آموزش کار با نرم افزار تولید محتوای الکترونیک 

   Adobe Captivate 2019 می باشد که آخرین نسخه از این نرم افزار است .