بدو خدمت معلمان

بدو خدمت معلمان

آغاز ثبت نام دوره بدو خدمت معلمان (۵۴ ساعت )

کد دوره ۹۱۴۰۲۴۰۹( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
( هزینه دوره : ۸۱۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )
 اهداف دوره : آشنایی با مراحل و ويژگي هاي رشد، نظريه هاي يادگيري در فرآيند آموزش 
 آشنایی با مفهوم و مهارت هاي تدريس 
آشنایی با مراحل طراحي آموزشي و فعاليت هاي مربوط 
آشنایی با اهميت و ضرورت سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ...