ارزشیابی آموزش های الکترونیکی

ارزشیابی آموزش های الکترونیکی

آغاز ثبت نام دوره ارزشیابی آموزش الکترونیکی ( ۱۶ساعت )

(ویژه دبیران متوسطه دوم)

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۹۱( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : آشنایی با مفاهیم و اهداف آموزش های الکترونیکی - شناسایی انواع مدلهای آموزش های الکترونیکی

 آشنایی با ویژگیهای آموزش های الکترونیکی - آشنایی با مفاهیم کیفیت و ارزشیابی

 آشنایی با چارچوب کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی - آشنایی با رویکردهای ارزشیابی آموزش الکترونیکی

 آشنایی با مدلهایی ارزشیابی یادگیری الکترونیکی - آشنایی با ابزارهای ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی