آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی

آغاز ثبت نام دوره آموزش الکترونیکی ( ۲۴ساعت )

(ویژه دبیران متوسطه دوم)

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۹۲( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۳۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : آشنایی با مفهوم آموزش های الکترونیکی - آشنایی با سیستم های آموزش های الکترونیکی

 شناسایی روش های آموزش های الکترونیکی -زیرساخت های آموزش های الکترونیکی

 آشنایی ویژگیهای آموزش های الکترونیکی - مزایا و معایب آموزش های الکترونیکی

 مقایسه آموزش سنتی و آموزش های الکترونیکی -بررسی وضعیت آموزش های الکترونیکی در چند کشور جهان