دوره سنجش و ارزشیابی

دوره سنجش و ارزشیابی

آغاز ثبت نام دوره سنجش و ارزشیابی ( ۲۰ساعت )

(ویژه دبیران متوسطه اول)

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۸۶( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

( هزینه دوره : ۳۰۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : فراگیر بتواند اندازه گیری را تعریف کند

 آزمون را تعریف کند - سنجش را تعریف کند 

 معنای ارزشیابی را توضیح دهد - تفاوت میان آزمون، اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی را توضیح دهد