مدیریت کلاس

مدیریت کلاس

 آغاز ثبت نام مدیریت کلاس ( ۸ ساعت )

 کد دوره۹۹۵۰۶۸۷۰( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
 ( هزینه دوره : ۱۲۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : شناسایی روش های برقراری ارتباط و ایجاد انگیزه ی دانش آموزان

 آشنایی با شیوه های برقرای نظم و کنترل گروهی

 بکارگیری اصول و فنون مدیریت کالس در موقعیت های مختلف

 هدایت فعالیت های یادگیری دانش آموزان