اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

آغاز ثبت نام اخلاق حرفه ای ( ۸ ساعت )

کد دوره ۹۹۵۰۶۸۶۹( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
( هزینه دوره : ۱۲۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

اهداف دوره : آشنایی با مفهوم اخلاق ، علم اخلاق و اخلاق حرفه ای

آشنایی با تاریخچه اخلاق حرفه ای - آشنایی با ویژگیها و مولفه های  اخلاق حرفه ای 

آشنایی با اهداف، اهمیت و ضرورت اخلاق حرفه ای 

شناسایی اخلاق حرفه ای معلمان - آشنایی با اصول اخلاق حرفه ای آموزش 

آشنایی با الزامات اخلاق حرفه ای معلم - آشنایی با موانع گسترش اصول اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی

 آشنایی با راهکارهای توسعه اخلاق حرفه ای در نظام آموزشی