تدریس و مهارت های مربوط

تدریس و مهارت های مربوط

  آغاز ثبت نام تدریس و مهارت های مرتبط با آن ( ۱۴ ساعت )

   کد دوره ۹۹۵۰۶۸۷۱  ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  (  هزینه دوره : ۲۱۰۰۰ تومان )  (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : آشنایی با مفاهیم تدریس و یادگیری - شناخت انواع روش های تدریس سنتی و نوین

 آشنایی با فرایند و مهارت های تدریس - آشنایی یا هدفهای آموزشی و حیطه های یادگیری آن 

آشنایی با انواع ارزشیابی و روش های آن - شناخت نظریه های یادگیری و تدریس