دوره شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان

دوره شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان

 آغاز ثبت نام دوره شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان (۱۶ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۱۰۱۸ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۲۴۰۰۰  تومان ) 
(به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : معرفی مفهوم استعداد و فرآیند تحول آن / معرفی شیوه های شناسایی استعداد 

 توضیح انواع استعداد و راه های تشخیص آن / معرفی عوامل مؤثر بر رشد استعدادها 

 نقش معلم در شناسایی و پرورش استعدادهای دانش آموزان