دوره پرورش خلاقیت در دانش آموزان

دوره پرورش خلاقیت در دانش آموزان

آغاز ثبت نام دوره پرورش خلاقیت در دانش آموزان (۱۶ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۰۵۲۱ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۲۴۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دورهبیان مفهوم خلاقیت / توضیح نظریه های مربوط به خلاقیت 

توضیح روش های عملی در زمینه پرورش خلاقیت /توضیح ضرورت و اهمیت پرورش خلاقیت

 بیان عوامل و موانع مؤثر خلاقیت / ویژگی های آموزش و پرورش خلاق 

بیان نقش معلم در توسعه خلاقیت دانش آموزان  راه های سنجش و اندازه گیری خلاقیت