دوره روانشناسی شخصیت

دوره روانشناسی شخصیت

آغاز ثبت نام دوره روانشناسی شخصیت (۱۶ ساعت )

  کد دوره  :۹۱۴۰۱۳۲۵( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   
(هزینه دوره : ۲۴۰۰۰  تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دورهفرآیند و عناصرآشنایی با مفهوم روانشناسی شخصیت / آشنایی با مراحل رشد شخصیت 

شناسایی عوامل موثر در رشد شخصیت / آشنایی با نظریه های شخصیت 

آشنایی با اختالالت شخصیت و انواع آن / شناسایی عوامل موثر در ایجاد اختلالات شخصیت