اصول طراحی آموزشی

اصول طراحی آموزشی

 آغاز ثبت نام دوره اصول طراحی آموزشی (۱۶ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۴۰۰۴۵۷ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
   (هزینه دوره : ۲۴۰۰۰  تومان ) 
(به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره :فراگیر بتواند مفاهیم و اصطلاحات درس اصول طراحی آموزشی را بیان نماید.

فرآیند و عناصر طراحی آموزشی را توضیح دهد. - ویژگی های فرآیند طراحی آموزشی را نام ببرد.

مراحل الگوی ادی را ترسیم کند. - مراحل الگوی اطمینان بخش اشور را تبیین کند.

مراحل الگوی ترکیبی را نام ببرد.- محتوای درسی را بر اساس طبقه بندی مریل توضیح دهد