آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش

آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش

آغاز ثبت نام دوره آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش (۱۸ساعت)

کد دوره : ۹۱۴۰۱۱۷۶ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۲۷۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

اهداف دوره : آشنایی با تعریف و ضرورت شناسایی دانش آموزان تیزهوش و سرآمد

شناخت خصوصیات رفتاری، جسمی و روانشناختی دانش آموزان تیزهوش و سرآمد 

آشنایی با روشها، ابزارها، فنون و محدودیت های دانش آموزان تیزهوش و سرآمد 

آشنایی با مسائل و مشکالت ویژه دانش آموزان تیزهوش و سرآمد

شناسایی ضرورت تعلیم و تربیت ویژه دانش آموزان تیزهوش و سرآمد