دوره روانشناسی تفاوت های فردی

دوره روانشناسی تفاوت های فردی

آغاز ثبت نام دوره روانشناسی تفاوت های فردی (۲۰ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۱۱۱۶ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۳۰۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : تعریف و موضوع روانشناسی تفاوتهای فردی

 ضرورت توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در امر تدریس

علل پیدایش تفاوتهای فردی /زمینه های ایجاد تفاوتهای فردی / روشهای علمی مطالعه تفاوتهای فردی

نقش جنسیت در تفاوتهای فردی / چگونگی رعایت تفاوتهای فردی در فرایند آموزش