درس پژوهی

درس پژوهی

آغاز ثبت نام دوره درس پژوهی (۱۸ ساعت )

کد دوره : ۹۹۵۰۶۱۱۷ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۲۷۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

اهداف دوره : آشنایی با مفاهیم درس پژوهی 

شناخت گامهای مهم در درس پژوهی - مطالعه اهمیت و ضرورت درس پژوهی 

آشنایی با اهداف و ویژگیهای درس پژوهی - پیشینه پیدایش درس پژوهی

آشنایی با مراحل درس پژوهی - شناخت حوزه تعامل در درس پژوهی

مطالعه جوهره و منطق درس پژوهی -آشنایی با راهنمای عمل درس پژوهی

مطالعه نتایج و چالشهای درس پژوهی