اقدام پژوهی

اقدام پژوهی

آغاز ثبت نام دوره اقدام پژوهی (۲۴ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۱۴۰۹ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۳۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

اهداف دوره : آشنایی با مفهوم، ویژگی ها و اهمیت اقدام پژوهی

شناسایی مهارت و دانش های الزم پیش از آغاز اقدام پژوهی 

آشنایی با مفهوم و ویژگیهای هر مرحله اقدام پژوهی

آشنایی با مستندسازی و نظارت بر داده ها - آشنایی با ابزارهای گردآوری داده ها 

آشنایی با دانش آفرینی و اعتبار بخشی به یافته ها

آشنایی با داده های اطلاع رسانی و گزارش نویسی