روانشناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

آغاز ثبت نام دوره روانشناسی تربیتی (۲۴ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۱۱۷۷ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۳۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )
اهداف دوره :  فراگیر بتواند مفهوم وهدف روان شناسی تربیتی را بیان كند
مراحل و ویژگی های رشد را تشریح كند
كاربرد نظریه های یادگیری را در فرآیند آموزش و پرورش تشریح نماید
لزوم توجه به تفاوت های فردی در آموزش را توضیح دهد