راهنمای عملی تهیه طرح درس

راهنمای عملی تهیه طرح درس

آغاز ثبت نام دوره ٰراهنمای عملی تهیه طرح درس (۲۴ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۰۳۱۱ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۳۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

اهداف دوره : ٰچگونگی تطبیق محتوی دروس با ساعات هفتگی

آموختن طرز نوشتن طرح درس  - آشنایی با عناصر موجود در طرح درس

آشنایی با انواع طرح درس( روزانه، ماهانه، سالیانه و هفتگی)

مطالعه طرح درس آموزش فردی شده