روش ها و فنون تدریس

روش ها و فنون تدریس

آغاز ثبت نام دوره روش ها و فنون تدریس (۲۴ ساعت )

کد دوره : ۹۱۴۰۰۳۱۲ (با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
(هزینه دوره : ۳۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : آشنایی با مفاهیم تدریس و یادگیری - شناخت انواع روش های تدریس سنتی و نوین

 آشنایی با فرایند و مهارت های تدریس - آشنایی یا هدفهای آموزشی و حیطه های یادگیری آن 

آشنایی با انواع ارزشیابی و روش های آن - شناخت نظریه های یادگیری و تدریس