دوره خلاقیت و نوآوری در مدرسه

دوره  خلاقیت و نوآوری در مدرسه

آغاز ثبت نام دوره پرورش خلاقیت و نوآوری در مدرسه ( ۲۴ ساعت )

 کد دوره ۹۱۴۰۰۵۲۲ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
 ( هزینه دوره : ۳۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : بیان تعریف خلاقیت و نوآوری /توضیح تفاوت بین خلاقیت و نوآوری و مفاهیم مرتبط با آن

توضیح نظریه های خلاقیت و نوآوری /بیان ویژگی های افراد خالق و نوآور

بیان ویژگی های سازمان خالق / توضیح عوامل مؤثر در کاهش و افزایش خلاقیت 

توضیح تکنیک ها و فنون خلاقیت و نوآوری / بیان خلاقیت و نوآوری در سازمان و روش های توسعه آن

روش های سنجش خلاقیت و نوآوری