روش های فعال یاددهی - یادگیری

روش های فعال یاددهی - یادگیری

 آغاز ثبت نام روش فعال یاددهی - یادگیری ( ۳۲ ساعت )

 کد دوره ۹۱۴۰۰۳۲۲( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
 ( هزینه دوره : ۴۸۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : فراگیر قادر خواهد بود:  تحول تاریخی روشهای یاددهی- یادگیری را توضیح د هد.

نظریه های یادگیری را بیان کند. - کاربرد نظریه های یادگیری رادر فرایند آموزش تبیین نماید. 

فرآیند یاددهی – یادگیری و عوامل اثرگذار بر آن را توضیح دهد.

 رویکردهای فعال یاددهی- یادگیری تبیین نماید. - روش های سنتی تدریس و دالیل ناکارآمدی آن را بیان کند. 

رویکرد یاددهی – یادگیری متناسب با موقعیت آموزشی را انتخاب و اجرا نماید.