بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

  آغاز ثبت نام بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس 

   (۴۴ ساعت ضمن خدمت تخصصی )

   کد دوره ۹۱۴۰۲۴۱۰ با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
  ( هزینه دوره : ۶۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

   اهداف دوره : آشنایی با وظایف و مهارت های مدیریت آموزشگاهی 

  آشنایی با انواع و ارکان نامه های اداری ، آشنایی با آیین نامه ها و مقررات آموزشی