گیمیفیکیشن ( آموزش با بازی )

 گیمیفیکیشن ( آموزش با بازی )
 ثبت نام دوره گیمیفیکیشن ( آموزش با بازی )

  ( ۴۸ ساعت ضمن خدمت تخصصی و سراسری ویژه تمامی رشته های شغلی )

  ( با کد دوره ۹۹۵۰۷۰۰۲ و ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )

  (  شهریه دوره : ۷۲۰۰۰تومان )  (به صورت آموزش مجازی برخط )
  اهداف دوره : آشنایی با مفهوم گیمیفیکیشن یا بازی وارسازی

 آشنایی با کاربردهای بازی تحت عنوان بازی اندیشی 

 ضرورت توجه به گیمیفیکیشن یا بازی وار سازی   

 علل تاثیرگیمیفیکیشن در زمینه آموزش / آموزش فریم ورک اکتالیسیس