بسته جامع شناسایی و پرورش خلاقیت دانش آموزان

بسته جامع شناسایی و پرورش خلاقیت دانش آموزان

 آغاز ثبت نام بسته جامع شناسایی و پرورش خلاقیت دانش آموزان

 ۹۲ ساعت ضمن خدمت تخصصی ویژه فرهنگیان 

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

   شهریه دوره با تخفیف ویژه (زیر قیمت مصوب دولتی ) ۱۳۸۰۰۰ تومان 

   سرفصل های دوره ٰبسته جامع شناسایی و پرورش خلاقیت دانش آموزان :

  - خلاقیت و نوآوری در مدرسه با کد دوره ۹۱۴۰۰۵۲۲ /  روانشناسی تفاوت های فردی با کد دوره ۹۱۴۰۱۱۱۶

  - پرورش خلاقیت با کد دوره ۹۱۴۰۰۵۲۱ / روانشناسی شخصیت  با کد دوره ۹۱۴۰۱۳۲۵

 - شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان با کد دوره ۹۱۴۰۱۰۱۸