بسته جامع دوره های عمومی

بسته جامع دوره های عمومی

   قابل توجه فرهنگیان ارجمند ( برای اولین بار در ایران ) 

   آغاز ثبت نام بسته جامع دوره های عمومی

   ۱۰۰  ساعت ضمن خدمت عمومی ویژه فرهنگیان 

   ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

   شهریه دوره با تخفیف ویژه (زیر قیمت مصوب دولتی ) ۱۵۰۰۰۰ تومان 

   سرفصل های دوره بسته جامع ذوره های عمومی : 

- شناسایی و استفاده از ظرفیت ذهنی ۲۴ ساعت با کد دوره ۹۳۶۰۱۴۲۴

- اخلاق فردی ُ اجتماعی و اداری   ۲۰ ساعت با کد دوره ۹۱۳۰۱۲۶۵

 -  گزارش نویسی ۲۰ ساعت با کد دوره  ۹۱۰۰۵۶۱۱

 - نحوه ارتباط موثر با محیط و دیگران ۱۶ ساعت با کد دوره ۹۳۶۰۱۴۲۳

  - روانشناسی خانواده ۱۲ ساعت با کد دوره ۹۱۳۰۱۸۴۹

 - آسیب شناسی خانواده  ۸ ساعت با کد دوره ۹۱۳۰۱۸۴۴