دوره شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی

دوره شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی

آغاز ثبت نام دوره شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی (۲۴ ساعت )

  کد دوره  : ۹۳۶۰۱۴۲۴ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
 (هزینه دوره : ۳۶۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : تکنولوژی فکر به عنوان روش نوین برای ایجاد شکوفایی

 مدیریت ذهن به عنوان کارگاه تولید فکر

 مدیریت نظام باورها و چگونگی ایجاد خود باوری در کارکنان

 مدیریت روحیه و بدست آوردن نشاط و آرامش در محیط کار  و ...