دوره اخلاق فردی اداری اجتماعی

دوره اخلاق فردی اداری اجتماعی

آغاز ثبت نام دوره اخلاق فردی اداری و اجتماعی (۲۰ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۳۰۱۲۶۵ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
 (هزینه دوره : ۳۰۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : اخلاق فردی: رابطه انسان با خدا- خویشتن-  خانواده

 اخلاق اجتماعی: رابطه فرد با خویشاوندان-  دوستان- نیازمندان

اخلاق اداری: ویژگی های کارمند با ایمان- رابطه با بالادست و زیر دست و ارباب رجوع