دوره گزارش نویسی

دوره گزارش نویسی

آغاز ثبت نام دوره گزارش نویسی  (۲۰ ساعت )

  کد دوره  : ۹۱۰۰۵۶۱۱ ( با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS )
 (هزینه دوره : ۳۰۰۰۰ تومان ) (به صورت آموزش مجازی برخط )

 اهداف دوره : ؛آشنایی با ارکان و اجزاء گزارش و کاربرد هر کدام؛

 آشنایی با مراحل گزارش نویسی؛  آشنایی با فنون نگارش گزارش؛ آشنایی با تهیه

  طرح گزارش و تنظیم و نگارش گزارش های ویژه اداری؛ آشنایی با خلاصه سازی گزارش؛