آشنایی با قرآن کریم

آشنایی با قرآن کریم

  آغاز ثبت نام دوره آشنایی با قرآن کریم 

   (۶۰ ساعت ضمن خدمت با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS)
   ( کد دوره ۹۲۵۰۳۸۶۳) (به صورت آموزش مجازی برخط )
   ( هزینه دوره :  ۹۰۰۰۰ تومان )
   اهداف دوره :

 آشنایی با احکام ادغام و موارد آن

 آشنایی با احکام میم و نون ساکنه و تنوین

 آشنایی با احکام مد و قصر

 آشنایی با طرق وقف و بر آخر کلمات و علائم واقف

 آشنایی با رابطه های لفظی و معنوی در آیات و ...