نرم افزار تخصصی آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

نرم افزار تخصصی آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

 نرم افزار تخصصی آموزش زبان برنامه نویسی پایتون

 (۴۸ ساعت ضمن خدمت با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS)
 ( کد دوره  ۹۹۵۰۷۱۸۱(به صورت آموزش مجازی برخط )
 ( هزینه دوره :  ۷۲۰۰۰ تومان )
 اهداف دوره :

 ایجاد توانایی ساخت برنامه های کاربردی با زبان پایتون

 ایجاد توانایی برای استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون در زمینه آموزش های مختلف 

 آشنایی با انواع مختلف دستورات پایتون 

 آشنایی با الگوریتم نویسی شی گرا