دوره اصول ایمنی و کمک های اولیه

دوره اصول ایمنی و کمک های اولیه

دوره اصول ایمنی و کمک های اولیه

(۳۰ ساعت ضمن خدمت با ثبت مستقیم نمره در سامانه LTMS)

( کد دوره ۹۲۱۰۱۰۰۵) (به صورت آموزش مجازی برخط )
( هزینه دوره :  ۶۰۰۰۰ تومان ) 
اهداف دوره :
آشنایی معلمان با موقعیت های اضطراری و آمادگی مقابله با آنها 

 آموزش مهارتهای امدادی به صورت کاملا کاربردی

 آموزش مراحل و روشهای اصول ایمنی و کمکهای اولیه 

روش های صحیح ارزیابی مصدوم

ارایه کمک های اولیه به مصدومان و ...       

توجه : دوره به صورت کاملا کاربردی ارائه شده است